Εργαλείο Δικτύωσης

Το «Εργαλείο Δικτύωσης» της πλατφόρμας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Την πιλοτική «ίδρυση» και τον καθορισμό του αντικείμενου του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου για τις ΑΠΕ/ΕΞΕ στις περιοχές των Ιωαννίνων και του Αργυρόκαστρου.
  • Την συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που οδήγησαν στην επιλογή των μελών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου ακολουθώντας το μοντέλο της 4-πλης έλικας (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, περιφερειακές αρχές και πολίτες). Τα συλλεγόμενα στοιχεία προέκυψαν μέσα από μεθοδική συμπλήρωση κατάλληλων ερωτηματολογίων και έτσι δημιουργήθηκαν τα προφίλ με τα στοιχεία των συμμετεχόντων μελών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου προερχόμενα από τα δύο γεωγραφική σημεία της περιοχής Ελλάδας Αλβανίας.
  • Τον τελικό σχεδιασμό εργαλείου της διαδικτυακής πλατφόρμας ώστε αυτή να αποτελεί μια «πύλη (gate)» δικτύωσης όλων μελών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ και την ΕΞΕ στις ευρύτερες περιοχές των Ιωαννίνων και του Αργυρόκαστρου. 
Στο παραπάνω πλαίσιο, υλοποιήθηκε εξειδικευμένο εργαλείο / μηχανή αναζήτησης του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας G.A.T.E. για την υποστήριξη των μελών του το οποίο συμβάλει στην δικτύωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την συνεργασία μεταξύ των μελών στις περιοχές των Ιωαννίνων και του Αργυρόκαστρου.
Image