Εργαλείο Καινοτομίας

Το «Εργαλείο Καινοτομίας» της πλατφόρμας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων προϊόντων – υπηρεσιών - έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ σε Ιωάννινα – Αργυρόκαστρο, που εξασφαλίζουν την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την κινητοποίηση των 4 συνιστωσών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, περιφερειακές αρχές και πολίτες). Τα σχέδια που εκπονήθηκαν περιλαμβάνανε στοιχεία όπως: την ανάλυση τεχνικού αντικείμενου, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, την χρηματοοικονομική ανάλυση, την ανάλυση βιωσιμότητας, την ανάλυση κινδύνου, και το χρονοδιάγραμμα.
 • Την συλλογή και ανάλυση επιπρόσθετων δεδομένων και πληροφοριών που οδήγησαν στην επιλογή μελών για την περαιτέρω διεύρυνσης του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής γεγονός που οδηγεί στην μεγιστοποίηση / κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου G.A.T.E.
 • Την εκπόνηση επιπλέον επιχειρησιακών σχεδίων προϊόντων – υπηρεσιών έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ σε όλες τις περιοχές της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Αλβανίας που εξασφαλίζουν την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περαιτέρω κινητοποίηση όλων των συνιστωσών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου.
 • Την μεθοδική ανάπτυξη κατάλληλων αναλύσεων προ σκοπιμότητας  για έργα ΑΠΕ-ΕΞΕ σε 36 Εκπαιδευτικές Υποδομές της Διασυνοριακής Περιοχής.
Image
Περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα από τις παρακάτω δραστηριότητες:
 • Ανάλυση και καταγραφή της σχετικής αγοράς στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Ανάλυση και καταγραφή παρόμοιων συνεργατικών σχηματισμών και εφαρμογών-υπηρεσιών σε ελληνικό, αλβανικό, ευρωπαϊκό, διεθνή χώρο.
 • Εντοπισμός και καταγραφή πιθανών φορέων και πηγών χρηματοδότησης (π.χ. επιδοτήσεις από άλλους δημόσιους φορείς, παροχή οικονομικής υποστήριξης από ιδιωτικούς φορείς, ευρωπαϊκοί πόροι & κονδύλια).
Με βάση τα παραπάνω προέκυψαν σχέδια έργων / ιδεών καινοτομίας που στοχεύουν στη βιωσιμότητα του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι βάσει της μεθοδολογικής προσέγγισης μελετήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με:
 • Δυνητικά μοντέλα συνεργασίας με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκτός των μελών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου.
 • Πιθανά κανάλια εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των εργαλείων και υπηρεσιών του Μηχανισμού
 • Επενδυτικά σενάρια - Νέα πεδία δράσης.
 • Πλαίσιο προώθησης και προβολής των ιδεών. 
Image
 • Εδώ εξετάζεται η ενεργειακή κατάσταση του κτιριακού αποθέματος της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδος - Αλβανίας, καθώς και οι προοπτικές βελτίωσης μέσα από επεμβάσεις ΑΠΕ και ΕΞΕ ειδικά σε σχολικές μονάδες.
 • Συνολικά δημιουργήθηκαν 36 μελέτες περιπτώσεων τυπικών κτιρίων από περιοχές διαφορετικών κλιματικών ζωνών με διαφορετικά σενάρια επεμβάσεων ούτως ώστε τα συνολικά στοιχεία να είναι πιο κατατοπιστικά, περιέχοντας τις περισσότερες των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν.
 • Τα στοιχεία της κάθε μελέτης βασίζονται στο αρχείο στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και είναι κατ’ εκτίμηση.
 • Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δίνουν πληροφορίες για την μέση κατανάλωση ενέργειας ανά είδος κτιρίων σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Αυτά τα στοιχεία προσαρμόστηκαν στην κάθε περίπτωση τυπικού κτιρίου που επιλέχθηκε να μελετηθεί.
Image