Εργαλείο Καινοτομίας

Το «Εργαλείο Καινοτομίας» της πλατφόρμας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα από τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων προϊόντων – υπηρεσιών - έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ σε Ιωάννινα – Αργυρόκαστρο, που εξασφαλίζουν την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την κινητοποίηση των 4 συνιστωσών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα, περιφερειακές αρχές και πολίτες). Τα σχέδια που εκπονήθηκαν περιλαμβάνανε στοιχεία όπως: την ανάλυση τεχνικού αντικείμενου, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, την χρηματοοικονομική ανάλυση, την ανάλυση βιωσιμότητας, την ανάλυση κινδύνου, και το χρονοδιάγραμμα.
  • Την συλλογή και ανάλυση επιπρόσθετων δεδομένων και πληροφοριών που οδήγησαν στην επιλογή μελών για την περαιτέρω διεύρυνσης του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής γεγονός που οδηγεί στην μεγιστοποίηση / κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου G.A.T.E.
  • Την εκπόνηση επιπλέον επιχειρησιακών σχεδίων προϊόντων – υπηρεσιών έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ σε όλες τις περιοχές της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Αλβανίας που εξασφαλίζουν την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περαιτέρω κινητοποίηση όλων των συνιστωσών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου.
Image
Περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα από τις παρακάτω δραστηριότητες:
  • Ανάλυση και καταγραφή της σχετικής αγοράς στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Ανάλυση και καταγραφή παρόμοιων συνεργατικών σχηματισμών και εφαρμογών-υπηρεσιών σε ελληνικό, αλβανικό, ευρωπαϊκό, διεθνή χώρο.
  • Εντοπισμός και καταγραφή πιθανών φορέων και πηγών χρηματοδότησης (π.χ. επιδοτήσεις από άλλους δημόσιους φορείς, παροχή οικονομικής υποστήριξης από ιδιωτικούς φορείς, ευρωπαϊκοί πόροι & κονδύλια).
Με βάση τα παραπάνω προέκυψαν σχέδια έργων / ιδεών καινοτομίας που στοχεύουν στη βιωσιμότητα του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι βάσει της μεθοδολογικής προσέγγισης μελετήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με:
  • Δυνητικά μοντέλα συνεργασίας με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκτός των μελών του Συνεργατικού Μηχανισμού / Δικτύου.
  • Πιθανά κανάλια εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των εργαλείων και υπηρεσιών του Μηχανισμού
  • Επενδυτικά σενάρια - Νέα πεδία δράσης.
  • Πλαίσιο προώθησης και προβολής των ιδεών. 
Image