Μάθε περισσότερα για εμάς

Λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον δυναμικό των ΑΠΕ, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, το έργο G.A.T.E. επιδιώκει την υλοποίηση ώριμων επιδεικτικών επενδύσεων μικρής κλίμακας σε δημόσιες εγκαταστάσεις και την πραγματική ενεργοποίηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων μέσω κοινών πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή

Our Cluster

Εργαλείο Δικτύωσης
Εργαλείο Δικτύωσης

Η βάση δεδομένων του Συνεργατικού Μηχανισμού (Cluster) περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο καινοτόμους και επιδραστικούς φορείς (επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς) στον τομέα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, οι οποίοι θα διαμορφώσουν την εικόνα της κοινής αγοράς.

Εργαλείο Συνεργασίας
Εργαλείο Συνεργασίας

Τα μέλη του Συνεργατικού Μηχανισμού (Cluster) μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες και τεχνολογίες / προϊόντα / υπηρεσίες που προσφέρονται από τα υπόλοιπα μέλη του “G.A.T.E. Cluster” που θα τους επιτρέψουν να συνεργαστούν για να επιτύχουν τους εμπορικούς τους στόχους.

Εργαλείο Καινοτομίας
Εργαλείο Καινοτομίας

Τα μέλη του Συνεργατικού Μηχανισμού (Cluster) μπορούν να διερευνήσουν καινοτόμες ευκαιρίες συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών τεχνολογιών / προϊόντων / υπηρεσιών στον τομέα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στην περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας.